Ontwikkeling kernwaarden

Met 12 managers en locatiedirecteuren, qua samenstelling evenredig verdeeld over de twee organisaties, is een heidag van drie dagdelen (middag, avond en ochtend) belegd om te onderzoeken wat de overeenkomsten tussen beide organisaties waren. Overige deelnemers waren de directeur/bestuurder, de secretaris, de marketingmanager en een notuliste.

De heidagen hadden twee doelen: enerzijds de ontmoeting tussen de keyplayers binnen de organisatie, anderzijds het komen tot gemeenschappelijk gedragen kernwaarden voor de nieuwe organisatie. Er was op dat moment, een ook in de aanloop naar de fusie, vooral veel aandacht voor de verschillen. Deze dagen stonden in het teken van de overeenkomsten.

Het eerste dagdeel werd een theoretisch kader geschetst over wat organisatie-identiteit eigenlijk inhoud, welke aspecten bepalend zijn voor wie en wat je bent. Er werd ingezoomd op de eigen websites en op die van concurrenten in de regio. Wat kun je daaruit opmaken, wat straal je uit, welke kernwaarden hanteren de buren? De begrippen ‘BOB waarden’ (de clichees ‘Betrouwbaar’, ‘Ondernemend’ en ‘Betrokken’, ontleend aan dienstenmarketinggoeroe Wouter de Vries) en ‘zorgBOB’s’ (‘professioneel/deskundig’ en ‘kwaliteit’, die veel genoemd worden op de websites van zorginstellingen) werden geïntroduceerd.

Aan de hand van de spinnewebmethode van Bernstein zijn ruim 70 kenmerken uit beide organisaties benoemd. Door de deelnemers in twee volgende rondes keuzes te laten maken welke de meest passende waren, werd de lijst teruggebracht tot 10 kenmerken. De managers gaven aan hun eigen organisatie in deze kenmerken goed te herkennen.

Tenslotte werd er van binnen (de organisatie) naar buiten (de markt) gewerkt: De deelnemers werd gevraagd om uit lijst van 10 kenmerken er drie te kiezen – de kernwaarden van de organisatie – waarvan zij meenden dat die onderscheidend zouden zijn ten opzichte van concurrenten. Zij werden tevens uitgenodigd om de overige kenmerken van de lijst gebruiken om invulling te geven aan de gekozen kenmerken. Zo werden de kenmerken ‘openheid’ en ‘humor’ gezien als gedragingen die pasten bij de kernwaarde ‘aandacht’.